כל הצעות היום |  הרשמה |  צור קשר

תקנון האתר

הגדרות:

"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט שכתובתו היא: www.getitall.co.il.

"האתרים הקשורים" - אתרי אינטרנט ישראליים, להם יופיע קישור (Link) באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני (כהגדרתן בסעיף ‎15 להלן) (כאשר "הקלקה" על הקישור תפנה את המשתמשים לאתר הרלוונטי, בו ברצונם לגלוש) (להלן – "קישור"), המהווים פלטפורמה מקוונת המאפשרת למגוון נותני שירותים, יצרנים ומשווקים להציע לקבוצת קונים, לרכוש מוצרים ו/או שירותים במחיר אחיד, אטרקטיבי ומוזל, והכל בתנאי שיהיה מספר מינימאלי של קונים (ולעיתים אף מספר מקסימאלי, בהתאם למלאי המוצע למכירה), המעוניינים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים האמורים, במסגרת תקופת הזמן אשר הוגדרה כתקופת המכירה (להלן – "מכירה קבוצתית").

"גולש" - כל אדם הנכנס לאתר האינטרנט.

"Get it all" - המפעיל Get It All

"לרבות" - כל אדם הנכנס לאתר האינטרנט.

"משתמש" - כל גולש המבצע שימוש בקישורים שבאתר האינטרנט ו/או אשר ביצע את ההרשמה לאתר (כהגדרתה בסעיף ‎15 להלן).

"פרטים אישיים" - הפרטים אותם נדרש משתמש להזין כחלק מביצוע ההרשמה לאתר (כהגדרתה בסעיף ‎15 להלן), ובכלל זה כתובת דואר אלקטרוני וכן, כל פרט נוסף או אחר שיידרש ממנו למלא באתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Get it all

פרשנות

1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

4. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

כללי

5. אתר האינטרנט, מופעל על ידי Get it all, המציגה, לנוחות הגולשים והמשתמשים, באופן מרוכז תחת אתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני (כהגדרתן בסעיף ‎15 להלן), הצעות לרכישת מוצרים ו/או שירותים הנמכרים במכירות קבוצתיות באתרים הקשורים (להלן – "הצגת ההצעות" או "ההצעות המוצגות"). למניעת הספק, מובהר, כי Get it all מרכזת את המידע בדבר המכירות הקבוצתיות, וכי אין לראות בה בשום מקרה כגורם היוצר את ההצעות האמורות. Get it all אינה ולא תהיה אחראית להצעות למכירות הקבוצתיות בשום צורה שהיא, לרבות להוצאתן לפועל.

6. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום

7. מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר את היחסים בין הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט ובין Get it all, בכל הקשור בגלישה באתר האינטרנט ובכלל זה, ריכוז ההצעות. התקנון יפורסם באתר האינטרנט.

8. Get it all שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת מראש ו/או לאחר מעשה, ולגולשים ולמשתמשים לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך. התקנון המעודכן יהא זמין באתר האינטרנט.

9. בעצם הגלישה באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההרשמה לאתר (כהגדתה בסעיף ‎15 להלן), מסכים כל גולש או משתמש לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן, כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על כל גולש או משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלבצע כל שימוש באתר האינטרנט.

10. הסכמת משתמש אשר ביצע את הליך ההרשמה (כהגדרתה בסעיף ‎15 להלן) לתנאי תקנון זה מהווה את אישורו לקבלת הודעות במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות הודעות טקסט אשר יישלחו למכשיר הטלפון הסלולארי, הודעות דואר אלקטרוני, וכדומה) מ- Get it all ו/או מי מטעמה, בנושאים הקשורים לאתר האינטרנט ולהצגת ההצעות באמצעותו. במידה ומשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור לעיל, עליו לשלוח ל- Get it all הודעה אלקטרונית לתיבת הדואר האלקטרוני, בכתובת , ולבקש, באופן מפורש, להוריד את שמו מרשימת התפוצה ((כהגדתה בסעיף ‎15 להלן).

השימוש באתר האינטרנט

11. השימוש באתר האינטרנט ייעשה בהתאם לתנאי תקנון זה ולתנאים המפורטים באתר האינטרנט.

12. Get it all תציג באתר האינטרנט, את המידע בקשר עם ההצעות למכירות הקבוצתיות השונות, כפי שהוא מופיע באתרים הקשורים. משתמשים אשר יהיו מעוניינים לקחת חלק בהצעה למכירה קבוצתית מסויימת ו/או לקבל פרטים נוספים לגביה, יפנו לאתר הקשור הרלוונטי לכל הצעה והצעה אשר תוצג באתר האינטרנט, באמצעות הקישורים, והכל בהתאם להוראות תקנון זה. Get it all לא אחראית ולא תהיה אחרית לכל הליך רכישת המוצרים ולמשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך.

13. פרטי ההצעות לרכישת המוצרים ו/או השירותים במסגרת המכירות הקבוצתיות יוצגו באתר האינטרנט ב"דף מכירה", הכולל את שם האתר ופרטים עיקריים על המוצר ו/או השירות, ובכלל זה, הצגת המחיר מקורי של המוצר ו/או השירות (מחיר לפני ההנחה), הצגת המחיר המוצע במסגרת המכירה הקבוצתית, אחוז ההנחה המוצע, מספר המינימאלי של קונים הנדרש על מנת שההצעה למכירה הקבוצתית תצא אל הפועל, מספר הקונים המקסימאלי (ככל שיהיה) בהתאם למלאי המוצע למכירה, וכן פרק הזמן במהלכו ניתן יהיה לבצע כל פעולה הנדרשת על ידי האתר הקשור בקשר עם עדכונו כי בכוונת המשתמש לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים למכירה במסגרת המכירה הקבוצתית (לדוגמא רישום לקבוצת הקניה) (להלן – "רישום לקבוצת הקנייה"). המחירים אשר יפורטו באתר האינטרנט יכללו מס ערך מוסף (ככל שחל על ביצוע העסקה על פי כל דין), אלא אם כן צוין אחרת במפורש (להלן – "דף מכירה"). Get it all אינה מתחייבת כי המחיר הנקוב כמחיר המקורי של המוצר ו/או השירות הינו מחיר השוק ו/או כי המחיר הנקוב כמחיר המוצע במסגרת הרכישה הקבוצתית הינו המחיר הנמוך ביותר עבור המוצר ו/או השירות. למניעת הספק, מובהר, כי Get it all מרכזת עבור הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט את המידע המוצג באתרים הקשורים, מבלי לבצע סינון, עריכה ו/או בדיקה, והיא אינה אחראית ולא תהיה אחראית לאמינות המידע המוצג בדפי המכירה ו/או לכל נזק אשר ייגרם לגולשים או משתמשים עקב הסתמכותם על המידע האמור. לגולשים ו/או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין המידע המפורט בדפי המכירה.

14. לGet it all - שמורה הזכות לשנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את הצגת ההצעות ואת הפרטים המפורטים בדפי המכירה, ללא מתן כל הודעה על כך לגולשים ו/או למשתמשים מראש או לאחר מעשה. Get it all רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל הצעה למכירה קבוצתית ו/או כל קישור לאתרים הקשורים, או להימנע מהצגת הצעות חדשות או נוספות למכירה קבוצתית, בין אם ההצעות מתפרסמות באתרים הקשורים ובין את ההצעות מתפרסמות באתרים אחרים (כהגדרתם בסעיף ‎30 להלן).

15. על גולש או משתמש המעוניין לקבל את ריכוז ההצעות לרכישת המוצרים ו/או השירותים במכירות הקבוצתיות המוצג באתר האינטרנט, בהודעות דואר אלקטרוני, לבצע הרשמה לאתר האינטרנט, במסגרתה ימלא את פרטיו האישיים(לעיל ולהלן – "ההרשמה לאתר"). הודעות הדואר האלקטרוני האמורות תישלחנה למשתמש לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הזין במסגרת ההרשמה לאתר (לעיל ולהלן – "הודעות הדואר האלקטרוני"). פרטיו האישיים של משתמש אשר ביצע את ההרשמה לאתר ישמרו במחשבי Get it all (לעיל ולהלן – "רשימת התפוצה). על משתמש, אשר ביצע את ההרשמה לאתר, ואשר לא מעוניין עוד בקבלת הודעות הדואר האלקטרוני, לשלוח ל- Get it all הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני, בכתובת contact@GetItAll.co.il , במסגרתה יבקש, באופן מפורש, להוריד את שמו מרשימת התפוצה של Get it all.

16. Get it all תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל גולש או משתמש לגלוש באתר האינטרנט ו/או לבצע כל פעולה בו ו/או לקבל את ההודעות הדואר האלקטרוני, בכל אחד מהמקרים כדלקמן:

16.1 הגולש או המשתמש ביצע מעשה בניגוד להוראות כל דין;

16.2 הגולש או המשתמש הפר תקנון זה ו/או פעל בניגוד לאחד מתנאיו;

16.3 הגולש או המשתמש מסר ל- Get it all בכל דרך שהיא, פרטים שגויים במתכוון. למניעת הספק, מובהר כי הגשת פרטים כוזבים על ידי המשתמש, מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים;

16.4 הגולש או המשתמש עשה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב- Get it all ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של אתר האינטרנט ו/או בצד שלישי כלשהו.

16.5 הגולש או המשתמש לא מתכוון לבצע שימוש באתר האינטרנט ובמידע המוצג בו שעיקרו שימוש אישי, ביתי או משפחתי.

17. Get it all אינה מתחייבת כי כל קישור אשר יופיע באתר האינטרנט ו/או בהודעת הדואר האלקטרוני יהיה תקין ו/או יוביל לאתר הקשור ו/או למכירה קבוצתית פעילה ו/או בתוקף.

רכישת מוצרים ו/או השירותים

18. רכישת המוצרים ו/או השירותים שבהצעות המוצגות אינה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט, אלא באמצעות האתרים הקשורים בלבד, בהתאם להוראות, לתנאים ולנהלים המפורטים באתרים הקשורים ובתקנונים שלהם. על כל משתמש המעוניין לרכוש מוצר ו/או שירות המוצג באתר האינטרנט להיכנס לאתר הקשור המציע, במכירה קבוצתית, את המוצר ו/או השירות אותו מעוניין המשתמש לרכוש (להלן – "האתר הקשור הרלוונטי"), באמצעות הקישור הרלוונטי המופיע באתר האינטרנט ו/או בהודעת הדואר האלקטרוני, ולרכוש את המוצר ו/או השירות או להירשם לקבוצת הקנייה, והכל בהתאם להוראות, לתנאים ולנהלים המפורטים באתר הקשור הרלוונטי ובתקנון שלו.

19. בעצם לחיצתו של המשתמש על הקישור לאתר הקשור הרלוונטי, מסכים המשתמש ומקבל על עצמו את כל ההוראות, התנאים והנהלים המפורטים באתר הקשור ו/או בתקנון שלו, לרבות כל שינוי שיעשה בהם.

20. למניעת הספק, מובהר, כי עצם הגלישה באתר האינטרנט ו/או השימוש בו (לרבות שימוש בקישורים) לא מקימה לגולשים ו/או למשתמשים את הזכאות לרכוש את המוצרים ו/או השירותים באמצעות האתר הקשור הרלוונטי ו/או זכאות להירשם לקבוצת הקנייה (ככל שהדבר נדרש) באתר הקשור הרלוונטי. כל רכישה ו/או הרשמה כאמור בסעיף זה לעיל, תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של האתרים הקשורים הרלוונטיים, ובהתאם לעמידת הגולשים ו/או המשתמשים בהוראות, בתנאים ובנהלים המפורטים באתרים הקשורים הרלוונטיים ובתקנונים שלהם.

21. Get it all לא אחראית ולא תהיה אחרית לכל הליך רכישת המוצרים. רכישת המוצרים, על כל שלביה (לרבות רישום לקבוצת הקנייה (ככל שיידרש), ביצוע הזמנת המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, תקינותם, התאמתם, שמירת המידע אשר המשתמש הזין באתרים הקשורים בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביצוע ההרשמה לקבוצת הקנייה, בביצוע ההזמנה, בביצוע הרכישה ו/או במסגרת ההרשמה לאתרים הקשורים, אבטחת המידע האמור, ביטול ההרשמה לקבוצת הקניה ו/או ביטול ההזמנה ו/או ביטול העסקה ידי המשתמש או על ידי האתרים הקשורים) תעשה באמצעות האתרים הקשורים בלבד ובאחריותם הבלעדית. למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

22. המידע המוזן לאתר האינטרנט על ידי המשתמשים במסגרת ההרשמה לאתר (להלן – "המידע") מוגן על ידי מערכת אבטחה SSL מאושרת. Get it all נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל הניתן, על סודיות המידע. Get it all אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים ו/או למי מטעמם.

23. Get it all תשתמש במידע לצורך עדכון המשתמש בהצעות למכירות קבוצתיות ובנושאים הקשורים לאתר האינטרנט בלבד. פרט לשימוש האמור בסעיף זה לעיל, Get it all מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתו של המשתמש, אלא אם הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

24. Get it all עשויה להשתמש בקוקיות (cookies) המהוות קבצים הנשמרים בדיסק הקשיח של מחשב הגולש או המשתמש ו/או בזיכרון ה- RAM שלו. הקוקיות מאפשרות ל- Get it all לזהות את הגולשים או המשתמשים באתר האינטרנט, לאגירת מידע רלוונטי המתייחס לגולשים או למשתמשים, וכן לספק לגולשים או למשתמשים שירותים המותאמים להם באופן אישי. Get it all פועלת בצורה סבירה למניעת גישה לקוקיות האמורות על ידי כל גוף אחר זולתה ו/או מי מטעמה. במידה והגולש או המשתמש אינו מעוניין כי במחשבו יוצבו קוקיות כאמור, ביכולתו לשנות את הגדרות הדפדפן בהתאם, אך בכך, הגולש או המשתמש עשוי לפגוע ברמת השירות שיקבל באתר האינטרנט.

25. בכפוף לצו בית משפט, Get it all תנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, או גופים אחרים שיחשפו למידע לצורך ביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר האינטרנט, לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים והמשפטיים של Get it all.

26. Get it all נוקטת את מירב האמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר האינטרנט ובמערכותיה, אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת, אין באפשרות Get it all להבטיח כי תצליח למנוע חדירות למחשביה ולמערכותיה, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות אתר האינטרנט. Get it all לא תישא באחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולשים או למשתמשים ו/או למי מטעמם בגין כך או בגין שימוש לא מורשה במידע, הנובע מנסיבות שאינן בשליטת Get it all ו/או הנובע מכח עליון, ולגולשים ו/או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך. "כוח עליון", משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת Get it all, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר האינטרנט, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, פעולות מלחמה, איבה או טרור.

אחריות

27. Get it all לא תישא באחריות במקרה ונפלה בהצגת ההצעות באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ו/או השירות ובין אם בתיאורו, ולגולשים או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך.

28. אין בפרסום המידע ו/או התמונות באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על Get it all ו/או מי מטעמה, בקשר להצגת ההצעות, ובכלל זה בקשר עם טיבן של ההצעות ו/או התאמתן לצרכי המשתמש, וכן, אין בפרסום המידע כאמור, כדי להקים זכות כלשהיא לגולשים או למשתמשים. לגולשים ו/או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין פרסום המידע כאמור.

29. Get it all עושה את מירב המאמצים על מנת לרכז באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני את כל ההצעות למכירות קבוצתיות המתפרסמות בכל האתרים הקשורים ו/או באתרי אינטרנט ישראליים אחרים אשר עיקר פעילותם הינה הצעה לגולשים בהם לרכוש מוצרים ו/או שירותים באמצעות מכירות קבוצתיות (לעיל ולהלן – "האתרים האחרים") ולהציגן באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני. על אף האמור, ייתכן כי תהיינה הצעות למכירות קבוצתיות באתרים הקשורים ו/או באתרים האחרים אשר לא יוצגו באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני מכל סיבה שהיא, לרבות בגין היות האתר האחר אתר חדש, אשר Get it all טרם הספיקה לבצע את הפעולות הדרושות על מנת לרכז את הצעותיו למכירות קבוצתיות ולהציגן באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני. לגולשים ו/או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין אי הצגת הצעות למכירות קבוצתיות כאמור בסעיף זה לעיל.

30. אתר האינטרנט בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לגולשים ולמשתמשים כמות שהוא (As Is). Get it all תעשה את כל המאמצים, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע לא יהיה שלם ולחליפין יתכן ויפלו טעויות קולמוס ו/או טכניות ו/או אחרות במידע. Get it all בודקת את המידע המוצג באתר האינטרנט, לרבות התאמת פרטי ההצעות המוצגות לפרטים המפורטים באתרים הקשורים. בנסיבות בהן יתגלה ל- Get it all, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני, תתקן Get it all את הטעות באופן מיידי. Get it all אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שיפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו, ולגולשים ולמשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך.

31. Get it all אינה מתחייבת כי המוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידי האתרים הקשורים במסגרת ההצעות המוצגות יהלמו את צרכי ו/או דרישותיהם של הגולשים או המשתמשים. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכי הגולש או המשתמש חלה על הגולש או המשתמש בלבד. לגולשים או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין תכונות המוצר ו/או השירות, מאפייניו, מגבלותיו, התאמתו או אי התאמתו לצרכיהם ו/או לדרישותיהם

32. רכישת המוצרים ו/או השירותים המפורטים בהצעות המוצגות, על כל שלביה, לרבות רישום לקבוצת הקנייה ו/או הזמנתם יבוצעו אך ורק באמצעות האתרים הקשורים ויהיו באחריות הגולשים או המשתמשים ו/או האתרים הקשורים בלבד. Get it all אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרם לגולשים ו/או למשתמשים ו/או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם רכישת המוצרים ו/או השירותים המפורטים בהצעות המוצגות או אי-רכישתם, ובכלל זה Get it all אינה ולא תהיה אחראית בגין סירוב האתרים הקשורים לרשום את המשתמש בקבוצת הקנייה ו/או למכור למשתמש את המוצרים מכל סיבה שהיא (בין אם היא קשורה לאי מילואי תנאי האתרים הקשורים על ידי המשתמש ובין אם אחרת), בגין מלאי המוצרים המפורטים בהצעה המוצגת, אספקת המוצרים ו/או השירותים המפורטים בהצעה המוצגת, איכותם, תקינותם, התאמתם למשתמשים, שמירת המידע אשר המשתמש הזין באתרים הקשורים במסגרת ביצוע הרכישה או בהרשמה לקבוצת הרכישה, אבטחת המידע האמור ו/או בגין ביטול הרישום לקבוצת הרכישה ו/או ביטול הרכישה ו/או ביטול ההזמנה על ידי המשתמש או על ידי האתרים הקשורים, ולגולשים ו/או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, יובהר, כי Get it all עושה ותעשה את מירב המאמצים על מנת לרכז באתר האינטרנט את ההצעות למכירות קבוצתיות המופיעות באתרים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

33. על אף מאמצי Get it all, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בקשר עם הגלישה באתר, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בגלישתו באתר האינטרנט מסכים כל גולש ו/או משתמש לפטור את Get it all, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט Get it all, אם תבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגין כך.

34. Get it all שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף הצגת הצעה ו/או הצעות לאתר האינטרנט, בכל מועד שהוא (לרבות מועד בו ההצעות עדיין בתוקף באתרים הקשורים) ו/או לשנות את אתר האינטרנט ו/או את תוכנו ו/או את התנאים המופיעים בו, בכל עת ללא מתן כל הודעה על כך לגולשים או למשתמשים מראש או לאחר מעשה.

35. בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של Get it all ו/או מי מטעמה נבצר מ -Get it all לנהל את האתר ו/או את הפעילות בו כתקנם, תהיה Get it all רשאית להפסיק את פעילות אתר האינטרנט, כולה או חלקה, ובכלל זה להפסיק את הצגת ההצעות באתר האינטרנט ו/או בהודעות הדואר האלקטרוני, ללא מתן כל הודעה על כך לגולשים או למשתמשים מראש או לאחר מעשה.

36. Get it all ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר האינטרנט, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

37. למניעת הספק, מובהר, כיGet it all אינה ולא תהיה אחראית לכל מידע ולכל תוכן המצוי באתרים הקשורים, והיא אינה שולטת בתוכן האמור ו/או בשינויו. אין לפרש את הקישורים המופיעים באתר האינטרנט כמתן אישור, המלצה ו/או העדפה של Get it all לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים, וכן, אין בעובדה ש- Get it all מקשרת באמצעות אתר האינטרנט לאתרים הקשורים כדי להוות הסכמה לתוכן המפורסם בהם, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם, לרבות תוכן ההצעות למכירות הקבוצתיות. Get it all אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק שיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתרים הקשורים ו/או מהסתמכות עליהם ו/או על תוכנם, ולגולשים או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך.

יישוב סכסוכים וסמכות

38. הדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ולתקנון זה הינו דין מדינת ישראל.

39. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות אתר האינטרנט ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.

40. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.

שונות

41. רישומי המחשב של Get it all בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

42. כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר האינטרנט, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה המילולית, סימני המסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם, הינם בבעלותה הבלעדית של Get it all. אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בתכנים האמורים בסעיף זה לעיל, אלא אם ניתנה הסכמתה של Get it all לכך מראש ובכתב.

43. Get it all שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא מתן כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות אתר האינטרנט, כולה או חלקה, ובכלל זה את הצגת ההצעות, כולן או חלקן, לכלל הגולשים ו/או המשתמשים או לגולש ו/או למשתמש מסוים, ולגולשים ו/או למשתמשים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי Get it all בגין כך.

   
     
שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שלח לחבר במייל